Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
61/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
55/BC-KTNS
Báo cáo: Thẩm tra Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Download
3
56/BC-KTNS
Báo cáo: Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh Điện Biên Download
4
57/BC-KTNS
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NS trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Download
5
58/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 389/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của Hội đồng nhân tỉnh về quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
59/BC-KTNS
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG và các chương trình MTQG với các chương trình, dự án khác giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
60/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về Nhiệm vụ Quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 Download
8
54/BC-KTNS
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
65/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 Download
10
66/BC-KTNS
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Download
11
64/BC-KTNS
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Download
12
62/BC-BKTNS
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
13
63/BC-BKTNS
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 Download