Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 13-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
233/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 Download
2
231/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015 Download
3
232/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH Về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015 Download
4
4603 /TTr-UBND
   Bieu3,4sua(ngay29-11-14)_UB.xls
   Bieu 5 HT-TC-KCM 2016-2020_UB.xls
   Bieu 17 2016-2020 ngay 29.11.2014_UB.xls
   Bieu (1,2) 2016-2020 ngay 29.11.2014_UB.xls
   Bieu (6-19) 2016-2020 ngay 29.11.2014_UB.xls
   PA 1_UB.xls
TỜ TRÌNH Dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên Download
5
4604 /TTr - UBND
   Bieu NQ phi le phi.xls
   Bieu danh muc phi le phi.xls
TỜ TRÌNH Về việc quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
4302 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc thông qua dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 Download
7
235/TTr - HĐND
TỜ TRÌNH Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do HĐND bầu tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
8
4600/TTr-UBND
   Bao cao thuyet minh cua UBND tinh.doc
   1. TP ĐBP- 2015 (x).xls
   2. Huyen Dien Bien.xls
   3. Huyen Dien Bien Dong.xls
   4. Mương Ang(x).xls
   5.Huyen Tuan Giao.xls
   6. Huyen Muong Nhe.xls
   7. Huyen Muong Cha.xls
   8. Huyen Nam Po.xls
   9. Huyen Tua Chua.xls
   10. Thi xa Muong Lay.xls
   Phu luc 02. Bieu dat nong nghiep.xls
   Phu luc 03 - Bieu dat khac.doc
TỜ TRÌNH Thông qua bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 Download
9
234/TTr-HĐND
TỜ TRÌNH V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII Download
10
4172/TTr-UBND
   KH thuc hien u0110A u0110BTC 2014-2020 (23-11-2014) hoàn chỉnh sau họp UBND tỉnh.doc
TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download