Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2-->Thường trực HĐND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
147/HĐND-VP
V/v triệu tập Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download
2
148/TB-TTHĐND
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV Download
3
159/TB-TTHĐND
Thông báo bổ sung nội dung và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV Download
4
161/TTr-HĐND
Tờ trình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 Download
5
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 2, HĐND TỈNH KHÓA XV Download
6
167/TTr-TTHĐND
   Tờ trình đề nghị ban hành quy chế.doc
Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download
7
165/BC-HĐND
Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 Download
8
157/TB-TTHĐND
Thông báo phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV Download
9
159/TB-TTHĐND
Thông báo bổ sung nội dung và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV Download
10
163/GM-HĐND
Giấy mời dự kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
11
168/BC-HĐND
   K15.2. số 168 kết quả giải quyết các nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp.PDF
Báo cáo kết quả giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh Download
12
193/VP-HCTCQT
VV/v bố trí địa điểm các Ban HĐND tỉnh họp thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Download