Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 29/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2017 Download
2
Số: 32/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo nghị quyết quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 31/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017 Download
4
Số: 30/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017 Download
5
Số: 28/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Download
6
Số: 27/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh,Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV Download
7
Số: 35/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Download
8
Số: 33/BC-HĐND
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 (Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh và chấp hành pháp luật) Download
9
Số: 34/BC-HĐND
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự án rà soát, điều chỉnh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download