Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 15-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
382 /NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat Download
2
383/2015/NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
386 /NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035 Download
4
388/2015/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Download
5
389/2015/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
390/2015/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên Download
7
384/2015/NQ - HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án và chính sách hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2016-2020 Download
8
385/2015/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên Download
9
Số: 387/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Download