Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
52/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
51/BC-KTNS
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Download
3
50 /BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019 Download
4
53/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 Download
5
46/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé Download
6
47/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé Download
7
45/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 Download
8
49/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
9
48 /BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên Download