Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh  
TỔ ĐẠI BIỂU THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ: 6 ĐẠI BIỂU (11/07/2021)
 
TỔ ĐẠI BIỂU THỊ XÃ MƯỜNG LAY: 2 ĐẠI BIỂU (11/07/2021)
 
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG CHÀ: 4 ĐẠI BIỂU (11/07/2021)
 
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐIỆN BIÊN: 7 ĐẠI BIỂU (11/07/2021)
 
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG: 6 ĐẠI BIỂU (11/07/2021)
 
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG ẢNG: 4 ĐẠI BIỂU (11/07/2021)
 
TÔ ĐẠI BIỂU HUYỆN MƯỜNG NHÉ: 4 ĐẠI BIỂU (11/07/2021)
 
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN NẬM PỒ: 5 ĐẠI BIỂU (11/07/2021)
 
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TỦA CHÙA: 05 ĐẠI BIỂU (11/07/2021)
 
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TUẦN GIÁO: 7 ĐẠI BIỂU (11/07/2021)