Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh  
Tổ đại biểu huyện Mường Ảng: 3 đại biểu (27/12/2017)
 
Tổ đại biểu thành phố Điện Biên Phủ: 5 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu thị xã Mường Lay, huyện Mường Chà: 6 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu huyện Điện Biên: 10 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu huyện Điện Biên Đông: 6 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu huyện Mường Nhé: 4 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu huyện Nậm Pồ: 4 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu huyện Tủa Chùa: 5 đại biểu (19/07/2016)
 
Tổ đại biểu huyện Tuần giáo: 7 đại biểu (19/07/2016)