Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->NGHỊ QUYẾT
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 148/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và Điện Biên Download
2
Số: 18/2019/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 141/NQ-HĐND
   Biểu CC-VC.xls
NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2020 Download
4
Số: 144/NQ-HĐND
   1. DcVonNSDP16-20.xls
   2. Dc CTMTQG 16-20.xlsx
   3.Dc NSDP2019.xlsx
   4.Dc CTMTQG2019.xlsx
   5.Dc Von ODA2019.xls
   6.PhanboBVRung2019.xls
   35. VonNSDP2020.xlsx
   KHVondaucong2020 (HDND) (34-42).xlsx
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 139/NQ-HĐND
   4.1. Biểu kèm theo NQ danh mục thu hồi đất.ph.xls
NGHỊ QUYẾT Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 134/NQ-HĐND
   5.1. Biểu kèm theo NQ chuyển mục đích rừng.ph.xlsx
NGHỊ QUYẾT Về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2019 và năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
Số: 145/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Download
8
Số: 147/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV Download
9
Số: 143/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Download
10
Số: 149/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát chuyên đề “ Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay” Download
11
Số: 137/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thành lập đoàn giám sát "Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020" Download
12
Số: 138/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020” Download
13
Số: 135/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2020 Download
14
Số: 136/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 Download
15
Số: 142/NQ-HĐND
   Biểu CC-VC.xls
NGHỊ QUYẾT Về việc Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc trong các Hội có tính đặc thù; thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020 Download
16
Số: 16/2019/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
17
Số: 17/2019/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
18
Số: 140/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 382/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat Download
19
Số: 131/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 Download
20
Số: 146/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ Download
21
Số: 133/NQ-HĐND
   10.1. Bieu kem theo NQ quyet toan NSĐP 2018.xls
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 Download
22
Số: 132/NQ-HĐND
   Bieu kèm theo NQ phân bổ dự toán 2020- ngay 8.12.2019.xls
NGHỊ QUYẾT Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 Download
23
Số: 19/2019/NQ-HĐND
   PHỤ LỤC 1-BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ.xls
   PHỤ LỤC 2-BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN.xls
NGHỊ QUYẾT Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Download
24
¬Số: 150/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
25
Kèm theo Nghị quyết số 19
   Phụ lục 4. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC.doc
PHỤ LỤC 3: BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Download