Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2 -->Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 148/BC-UBND
BÁO CÁO Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau, kỳ họp thứ 16; một số tồn tại cần tiếp tục giải quyết tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII Download
2
Số: 332/BC-UBND
   Phu luc kem theo Bao cao kien nghi cu tri sau kỳ 10 (in).xls
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download