Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH TT HĐND PHIÊN HỌP THÁNG 6-2020
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
44/KH-HĐND
Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Download
2
632/UBND-VP
V.v báo cáo việc triển khai thực hiện các nội dung giải trình thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Sở, ngành trên địa bàn huyện Điện Biên Download
3
81/BC-STC
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện thanh toán chi người dân góp đất trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Download
4
70/HĐND-VP
V.v yêu cầu chuẩn bị nội dung và gửi câu hỏi yêu cầu giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh Download
5
127/BC-CSĐB
Báo cáo cấp giấy CNQSDĐ cho cộng đồng thôn, bản, hộ gia đình, cá nhân và thanh toán góp đất trồng cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
BC-SNN
BÁO CÁO Tình hình thực hiện phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh Download
7
BC-STTTT
BÁO CÁO Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu Cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
66/BC-CSMNĐB
Báo cáo giải trình về việc ký kết hợp đồng góp đất và thanh toán giá trị sản phẩn đối với các hộ dân góp đất trồng cao su với Công ty Download
9
225/BC-UBND
BÁO CÁO Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và công tác quản lý an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã Mường Lay Download
10
BÁO CÁO Việc triển khai ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu CCHC và xây dựng Chính quyền điện tử; Công tác quản lý an toàn thông tin mạng và thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí huyện Điện Biên Đông Download
11
159/BC-UBND
Báo cáo Giải trình tại phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh Download
12
192/BC-UBND
Báo cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng thôn, bản, hộ gia đình, cá nhân trồng cao sư trên địa bàn huyện Mường Nhé Download
13
Nhes72/BC-UBND
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I và hương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020 Download
14
240/BC-UBND
Báo cáo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng thôn, bản, cá nhân và thanh toán góp trồng cao su; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử; công tác quản lý an toàn thông tin mạng và việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí Download
15
BC- STNMT
   1. Biểu kèm theo BC của Sở Tài nguyên và Môi trường.xls
BÁO CÁO Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng thôn, bản, hộ gia đình, cá nhân và thanh toán góp đất trồng cao su trên địa bàn tỉnh Download
16
186/BC-UBND
Báo cáo giải trình làm rõ việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ngành tỉnh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ thuộc các nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Download
17
228/BC-UBND
Báo cáo các nội dung tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Download
18
127/BC-CSĐB
Báo cáo cấp giấy CNQSDĐ cho cộng đồng thôn, bản, hộ gia đình, cá nhân và thanh toán góp đất trồng cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
19
213/BC-UBND
Báo cáo kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu Cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn huyện Mường Nhé. Download
20
171/BC-UBND
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện các nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh năm 2020 Download
21
110/BC-UBND
Việc triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng thôn, bản, hộ gia đình, cá nhân và thanh toán góp đất trồng cao su trên địa bàn huyện Download
22
1053/UBND-TH
V.v thực hiện kế hoạch giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Download
23
240/BC-UBND
   bieu cay cao su - Huyện Mường chà.xlsx
BÁO CÁO Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng thôn, bản, cá nhân và thanh toán góp đất trồng cao su; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử; công tác quản lý an toàn thông tin mạng và việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí (Giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh) Download
24
727/SNV-CCHC
Giải trình phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh Download
25
574/SKHĐT-VP
Chuẩn bị nội dung tại phiên họp giải trình HĐND tỉnh Download