Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 33 /BC-DT
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download
2
Số: 30 /BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết V/v thông qua đồ án quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035 tầm nhìn đến 2050 Download
3
Số: 32 /BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 Download
4
Số: 31 /BC-DT
BÁO CÁO Kết quả thẩm traDự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 29 /BC-DT
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết V/v giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, điều chuyển số lượng người làm việc Hội đặc thù và giao chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2018 Download
6
Số: 34 /BC-DT
BÁO CÁO Tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download