Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 13-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
354/2014/NQ-HĐND
Nghi quyết quy định danh mục, mức thu lệ phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
355/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
356/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 Download
4
357/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 Download
5
358/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 Download
6
359/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015 Download
7
360/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Download
8
361/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2015 Download
9
362/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chứ vụ do HĐND bầu Download
10
350/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2015 Download
11
351/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 Download
12
352/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 Download