Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH TT HĐND PHIÊN HỌP THÁNG 11-2020
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
   2. Phụ lục 1,2.doc
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Thông qua dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Download
2
412 /BC-UBND
BÁO CÁO Nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Kết quả thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Download
3
517/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả quy hoạch 3 loại rừng và việc giao đất lâm nghiệp có rừng và đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các tổ chức, cá nhận trên địa bàn theo Nghị quyết 99/NQ-HĐND ngày 01/12/2018 của HĐND tỉnh. Download
4
424/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết Định số 22/2013/QĐTTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Download
5
1498/SKHĐT-VP
Kết quả thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Download
6
639/BC-UBND
Kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã Mường Lay Download
7
1459/SXD
Báo cáo việc giải trình kết quả hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Download
8
400/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Download
9
470/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả triển khai quy hoạch 3 loại rừng và giao đất lâm nghiệp theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Nậm Pồ Download
10
309/BC-UBND
Báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Điện Biên. Download
11
511/BC-UBND
Báo cáo giải trình kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-ttg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Download
12
BÁO CÁO Về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Download
13
304 /BC-UBND
   Biểu 3 loại rừng.pdf
BÁO CÁO Kết quả thực hiện quy hoạch 3 loại rừng và thực hiện việc giao đất lâm nghiệp có rừng, giao đất lâm nghiệp chưa có rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa Download
14
Số: 220/BC- STNMT
BÁO CÁO Kết quả thực hiện quy hoạch 3 loại rừng và việc giao đất lâm nghiệp có rừng và đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Download
15
1838/STC-QLNS
Giải trình kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết đinh số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
16
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Lao động - Ngƣời có công và Xã hội tháng 10, Chƣơng trình công tác tháng 11 năm 2020 Download
17
413/BC-UBND
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Download