Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14-->Trả lời cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
147/BC-UBND
Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
2
123/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
126/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
4
162/BC-UBND
Báo cáo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết số 56/2017/QH 14 của Quốc hội Download