Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->UBND tỉnh - Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
4052/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
2
4037/TTr-UBND
   4037 phụ lục kem theo tờ trình 4037.pdf
Tờ trình: Đề nghị thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. Download
3
4058/TTr-UBND
Tờ trình Vv đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giao số lượng người làm việc cho các hội có tính chất đặc thù; giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của CP cho các cơ quan, đơn vị năm 2022 Download
4
4056/TTr-UBND
Tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định số lượng, mức phụ cấp, trang phục đối với Công an viên bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
4049/TTr-UBND
Về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tiếp nhận và thành lập mới bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé (Văn bản điện tử) Download
6
2032/TTr-SNV
   T11 TTr BTV xin chu truong trinh HĐND ban hanh NQ PTTN .doc
Tờ trình: Về việc xin chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về Phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 Download
7
4035/TTr-UBND
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
4036/TTr-UBND
Vv quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2021 (đợt 2) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
4057/TTr-UBND
Tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
4051/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên. Download
11
4050/TTr-UBND
Tờ trình Phê chuẩn quyết toán Ngân sách địa phương năm 2020 Download
12
4062/TTr-UBND
Tờ trình Vv phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh ĐB Download
13
4044/TTr-UBND
Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
14
4043/TTr-UBND
Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh. Download
15
4045/TTr-UBND
Tờ trình Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 Download
16
4041/TTr-UBND
Tờ trình Đề nghị chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
17
4038/TTr-UBND
Tờ trình: Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
18
4046/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 56/2017/NQ-HDND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh. Download