Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16-->Thường trực HĐND tỉnh
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
242/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2020; Chương trình hoạt động năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Download
2
239/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
238 /TTr-TT.HĐND
   1. DT Quy chế BVBMNN (IN làm TL kỳ họp).doc
TỜ TRÌNH Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
4
209/HĐND-VP
Về việc triệu tập kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 Download
5
211/TB-HĐND
Thông báo phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV Download
6
231/HĐND-VP
V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Download
7
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 16, HĐND TỈNH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Download
8
244/BC-HĐND
Báo cáo giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020" Download