Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 16-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
393 /BC-UBND
   Bieu von CD NSDP 2016(in)1(1).xls
   BIEUCHITIEU2016(sua) ngày 04.12.2015 phát hành.xls
   Giai ngan KH 2015 biểu chuaản trình HĐ 03.12.2015.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 Download
2
392/BC-UBND
   Bieu 12 - HDND-X-lan 5.xls
   Bieu chi tiet du toan 2016.xls
   Biểu 29 (in).xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2015 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2016 Download
3
375 /BC-UBND
   Bieu Quyet toan.xls
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 Download
4
390 /BC-UBND
BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2015; phương hướng, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2016 Download
5
380 /BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XIII đến nay Download
6
4227 /KH-UBND
   CTTH giai doan 2011-2015.xls
   CTTH giai doan 2016-2020.xls
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 TỈNH ĐIỆN BIÊN Download
7
Số: 249 /BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015 và Chương trình hoạt động năm 2016 Download
8
Số: 251/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 - 2015 Download