Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 12
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download