Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 3 -->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 3032 /TTr-UBND
   Chuong trinh NTM 2016-2020 (final).doc
   Bieu kem theo CTr XDNTM (final).xls
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 Download
2
Số: 3012/TTr-UBND
   1. To trinh So LDTBXH.doc
   2. BC so ket 5 nam thuc hien NQ 267.doc
   4. Chương trinh kem theo To trinh.doc
TỜ TRÌNH Ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2020 Download
3
Số: 3011 /TTr-UBND
   Đê an.doc
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 Download
4
Số: 3003 /TTr-UBND
   T10.2016 DE AN PHAT TRIEN SXNLN.doc
TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Download
5
Số: 3018 /TTr-UBND
   To trinh PTDL.xls
   phuluc01 PTDL.xls
   phuluc02 PTD.xls
   PTDL.xls
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download
6
Số: 3020/TTr-UBND
   PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC 2020.doc
TỜ TRÌNH Thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020 Download
7
Số: 3019/TTr-UBND
   CV 706 thẩm định dự thảo.doc
TỜ TRÌNH Ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 3021/TTr-UBND
   2.SXD-HTKT De ann phat trien he thong do thi tinh DB giai doan 2016-2020 26.8.2016.doc
   3.Phu luc 3. Bang danh gia phan loai do thi.xls
   4.Phu luc 4, 5, 6, 7 Bang danh muc cac du an dau tu theo KH dau tu cong trung han.xlsx
TỜ TRÌNH về việc đề nghị thông qua Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 Download
9
Số: 3024/TTr-UBND
   Đe an.doc
   Du toan kinh phi.doc
   bi_u 01.xls
   Muc tieu.xls
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 Download
10
   BC tinh gian bien che chuan.doc
   Tóm tắt Tờ trình BCS về B chế sự nghiệp.doc
TỜ TRÌNH Về việc xin ý kiến kế hoạch giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017 Download