Thường trực HĐND tỉnh  
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (16/08/2016)
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH: LÒ VĂN MUÔN
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (16/08/2016)
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH: GIÀNG THỊ HOA
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (16/08/2016)
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH: LÒ VĂN PHƯƠNG
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (16/08/2016)
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: NGUYỄN VĂN HƯNG
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (16/08/2016)
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: NHỮ VĂN QUẢNG
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (16/08/2016)
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: PHẠM BA LUNG
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (16/08/2016)
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: VỪ THỊ LIÊN
 
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIV (16/08/2016)
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: LÊ HOÀI NAM