Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 76/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc không đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện Download
2
Số: 73/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc xem xét Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp Tỉnh Điện Biên năm 2020 Download
3
Số: 74/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; giao số lượng người làm việc trong các Hội có tính đặc thù; giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020 Download
4
Số: 75/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2, Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 70/BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2019 và năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 63 /BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Download
7
Số: 64/BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ Download
8
Số: 69/BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
9
Số: 72/BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Download
10
Số: 71/BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
Số: 68/HĐND-PC
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2019; Chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Download
12
Số: 65/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 Download
13
Số: 67/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 Download
14
Số: 66/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2019 Download