Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10-->ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 10
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download