Cơ cấu tổ chức  
Chánh Văn phòng (30/10/2014)
 
Phó Chánh Văn Phòng (30/10/2014)
 
Phó Chánh Văn Phòng (30/10/2014)
 
Phó Chánh Văn Phòng (30/10/2014)
 
Phòng Công tác Quốc hội (17/06/2021)
 
Phòng Công tác Hội đồng nhân dân (30/10/2014)
 
Phòng Thông tin - Dân nguyện (17/06/2021)
 
Phòng HC TC-QT (30/10/2014)