Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 6-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
161/TTr-HĐND
Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2013 Download
2
158/TTr- HĐND
Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013 Download
3
159/TTr-HĐND
Tờ trình về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013 Download
4
160 /TTr-HĐND
Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 123/NQ/2008/HĐND ngày 14/7/2008 của HĐND tỉnh khóa XII, quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính đặc thù phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Điện Biên Download
5
1262/TTr-UBND
Tờ trình V/v: Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
2105/TTr-UBND
Tờ trình V/v quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
2195/TTr-UBND
Tờ trình về việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
2183/TTr-UBND
Tờ trình Về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
2191/TTr-UBND
Tờ trình thông qua bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2013 Download
10
2257/TTr - UBND
Tờ trình V/v xin bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download