Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Đề án - Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 3508/TTr-UBND
   4.9. Tham dinh STP_1.doc
TỜ TRÌNH Về việc quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 3512/TTr-UBND
TỜ TRÌNH V/v Ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 3507 /TTr-UBND
   Tham dinh STP_2.doc
TỜ TRÌNH Về việc Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
Số: 3504/TTr-UBND
   5431 BC Tham dinh cua So Tu phap.doc
TỜ TRÌNH Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 3505 /TTr-UBND
   Dự thảo NQ HĐND hỗ trợ BHYT nghèo đa chiều.doc
TỜ TRÌNH Ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 3520/TTr-UBND
   Danh muc dư an UBND tinh 2018 - HDND kèm theo TT 3520.xls
TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận Danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh; đưa ra khỏi danh mục các dự án đã được thông qua nhưng chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất Download
7
Số: 3514/TTr -UBND
TỜ TRÌNH V/v quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018 Download
8
Số: 3510/TTr -UBND
   4.15 BC tham dinh STP.doc
TỜ TRÌNH Về việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017- 2020 Download
9
Số: 3506 /TTr-UBND
   Bieu kem theo To trinh UBND tinh.xls
   VB tham dinh cua So Tu phap.doc
TỜ TRÌNH Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
Số: 3509/TTr-UBND
   4.11 Tham dinh STP.doc
TỜ TRÌNH Dự thảo ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
Số: 3531/TTr-UBND
   CTMTQG 2016-2020 04.12.2017.xls
   DukienvonNSDP 2016-2020 04.12.2017.xls
   KHdautucong2018 04.12.2017.xlsx
   KHVondoiungODA2018 04.12.2017.xlsx
   KHVondoiungODA 04.12.2017.xlsx
   KHvonNSDP2018 04.12.2017.xlsx
   KHvonNSDP2018 04.12.2017.xlsx
   KHvonNSDP2018 ( 04.12.2017.xlsx
   Tonghopnguonvon2016-2020 04.12.2017.xls
TỜ TRÌNH Về việc rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016–2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, vốn TPCP năm 2018 tỉnh Điện Biên Download
12
Số: 3513/TTr -UBND
   4.16 Bieu kem theo TT UBND tinh.xls
   4.16 Tham dinh STP_3.doc
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Quy định về thời gian gửi báo cáo, mẫu biểu đảm bảo lập kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp Download