Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Ban kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
112/BC-KTNS
Thẩm tra Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2020 Download
2
117/BC-KTNS
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Download
3
108/BC-KTNS
Báo cáo: Thẩm tra Dự thảo nghị quyết Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
109/BC-KYNS
Báo cáo: Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025, tỉnh Điện Biên Download
5
110/BC-KTNS
Báo cáo: Thẩm tra Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 Download
6
111/BC-KTNS
Báo cáo: Thẩm tra Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021 Download
7
113/BC-KTNS
Báo cáo: Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Ban hành về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
8
114/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2024 Download
9
115/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên. Download
10
116/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2021; Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2022 Download
11
118/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốcphòng - an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, tỉnh Điện Biên. Download