Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
55/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
56 /BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 Download
3
57/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
58/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết thông Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019 - 2023 Download
5
59 /BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
60 /BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Phay - Huổi Chanh - Bản Gia Phú A,B xã Mường Nhà (đường ra biên giới), huyện Điện Biên Download
7
61/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Dự thảo Nghị quyết thông qua dự án: Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hi sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ Download
8
62 /BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2017 Download
9
63 /BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Sửa đổi tỷ lệ phân chia tiền phí thu được đối với “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
64 /BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 Download
11
65/BC-KTNS
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Download