Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->DTNQ TRÌNH KỲ HỌP THÔNG QUA
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
(Ban VH-XH)
NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát "Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" Download
2
NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 Download
3
KT-NS
3. NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 Download
4
KT-NS
   2.1. Bieu kem DTNQ sửa đổi NQ 21.xls
4. NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
KT-NS
5. NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ Nghị quyết số 389/2015/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
KT-NS
6. NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030 Download
7
KT-NS
7. NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
KT-NS
   7.1. Biểu Kèm theo DTNQ sửa đổi NQ 19.xls
8. NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Download
9
KT-NS
9. NGHỊ QUYẾT Về Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 Download
10
VH-XH
10. NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ Nghị quyết số 01/2021/ND-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
VH-XH
11. NGHỊ QUYẾT Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
VH-XH
12. NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
13
VH-XH
13. NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
14
VH-XH
14. NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên Download
15
VH-XH
15. NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho phòng khám Đa khoa khu vực và Trung tâm Y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
16
VH-XH
16. NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 25 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
17
PC
17. NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
18
PC
18. NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
19
PC
   2.2Phụ lục kèm theo NQ đặt tên đường.doc
19. NGHỊ QUYẾT Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên Download
20
DT
20. NGHỊ QUYẾT Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
21
DT
BDT 21. NGHỊ QUYẾT Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2022 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
22
DT
   Bieu 1A KH von DTTS nam 2022- kèm theo KH vốn 3 CTMTQG.xlsx
22. NGHỊ QUYẾT Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
23
DT
   Bieu 2 von GNBV nam 2022- kèm theo KH vốn 3 CT MTQG.xls
Tiếp theo - Biểu (22. NGHỊ QUYẾT Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên) Download
24
DT
   Bieu kem theo NQ thu hồi đất- trình kỳ họp thông qua.xlsx
Tiếp theo - Biểu (22. NGHỊ QUYẾT Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên) Download
25
DT
23. NGHỊ QUYẾT Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tỉnh Điện Biên Download
26
DT
   24.1. Biểu kèm DTNQ ĐTC 2023_IsVkSaFsEmzyTLkg.pdf
24. NGHỊ QUYẾT Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh Điện Biên Download