Ban Pháp chế  

Trưởng Ban: Ông Phạm Bá Lung

Phó Trưởng Ban: 1. Bà Đỗ Thị Luyến

 

Các Ủy viên:

                       1. Ông: Nguyễn Thanh Dịu

                       2. Ông: Giàng Trùng Lầu

                       3. Ông: Lưu Trọng Lư

                       4. Ông: Tráng A Tủa

                       5. Ông Tẩn Minh Long