Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2 -->Báo cáo thẩm tra
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 20 /BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 19 /BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc ban hành quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 18 /BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016" (trong lĩnh vực văn hóa- xã hội) Download
4
Số: 16 /BC-BDT
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; Dự thảo Nghị quyết "Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2016" Download
5
Số: 15/BC-BDT
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết "Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện" Download
6
Số: 14 /BC-BPC
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
Số: 13/BC-BPC
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 (Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh và chấp hành pháp luật) Download
8
Số: 19/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
Số: 15/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị chấp thuận Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
Số: 17/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo nghị quyết Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 Download
11
Số: 18/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2016 Download
12
Số: 24/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo Nghị quyết "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 Download