Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tại liệu kỳ họp thứ 4-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 54 /BC-VHXH
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2016; Chương trình hoạt động năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Download
2
Số: 55 /BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Đề án và dự thảo nghị quyết về đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên tại các tỉnh Bắc Thái Lan giai đoạn 2016 - 2025 Download
3
Số: 57 /BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Quy hoạch và dự thảo nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 Download
4
Số: 58 /BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017" Download
5
Số: 56 /BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Đề án và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 Download
6
Số: 60 /BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên Download