Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 8148/TTr -UBND
   Bieu HD 68 ngay 18.6.xls
   bieu trinh HDND18.6.xls
TỜ TRÌNH V/v về việc giao bổ sung biên chế công chức, phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc và phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc Hội đặc thù tỉnh Điện Biên năm 2018 Download
2
Số: 1869 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH V/v giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) Download
3
Số: 1868 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH V/v miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) Download
4
Số: 1867/TTr-UBND
TỜ TRÌNH V/v bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) Download
5
Số: 1831/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số:1841/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Đề nghị thông qua Đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Download
7
Số: 1829 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 1840/TTr-UBND
   2. Bieu kem theo To trinh UBND tinh trinh BTV.xls
   2. Biểu UBND tỉnh (anh bôi vàng 02 dự án).xls
TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Download