Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->UBND tỉnh Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 338 /BC-UBND
   T11.2019 TH noi dung thong nhat voi TT HDND tinh sau ky hop thu X HDND tinh đến nay.xls
BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIV đến nay Download
2
Số: 340/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Download
3
Số: 341/BC-UBND
   Phụ lục kèm theo.doc
BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 Download
4
Số: 339 /BC-UBND
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Download
5
Số:342 /BC-UBND
   PL. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA HĐND.docx
   PL. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA NĂM 2019.docx
   PL.KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.docx
BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực năm 2020 Download
6
Số: 354 /BC-UBND
   Bieu BC quyet toan.xls
   Bieu QT theo TT 342.xls
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 Download
7
Số: 353 /BC-UBND
BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019 nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2020 Download
8
Số: 357/BC-UBND
   Thang 12 - Bieu CTTH 2020 IN.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
9
Số: 358/BC-UBND
   Bieu KH Tai chinh 3 nam.xls
BÁO CÁO Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2020 – 2022 Download
10
Số: 356/BC-UBND
   Bieu BC HĐND ngay 02.12.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2019 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020 Download