Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->UBND tỉnh - Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
173/BC-UBND
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
176/BC-UBND
Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 Download
3
127/BC-UBND
Báo cáo: Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV Download
4
183/BC-UBND
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Download
5
184/BC-UBND
Báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 Download
6
172/BC-UBND
Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
179/BC-UBND
Báo cáo: Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2022 Download
8
178/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 và một số giải pháp tổ chức điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm Download
9
177/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí 06 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Download