Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 129/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 Download
2
Số: 124/BC - HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017- 2020 Download
3
Số: 128 /BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Tờ trình số 3509/TTr-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Download
4
Số: 127/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định về thời gian gửi báo cáo, mẫu biểu đảm bảo lập kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp kèm theo Tờ trình số 3513/TTr-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Download
5
Số: 125/BC-HĐND
BÁO CÁO TỔNG HỢP THẨM TRA Báo cáo "tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 tỉnh Điện Biên" Download
6
Số: 130/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Thông qua Điều chỉnh phương án phân bô chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016–2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước, vốn phiếu Chính phủ năm 2018, tỉnh Điện Biên Download
7
Số: 126/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2017 dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2018; dự thảo Nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán 2018 Download