Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->UBND trình tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 3483 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ Download
2
Số: 3484 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Đề nghị điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án xây dựng Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Download
3
Số: 3523/TTr-UBND
   1. DcVonNSDP16-20.xls
   2. Dc CTMTQG 16-20 (1).xlsx
   3.Dc NSDP2019 (dot 2) (1).xlsx
   4.Dc CTMTQG2019 (1).xlsx
   5.Dc Von ODA2019 (1).xls
   6. VonNSDP2020.xlsx
   KHVondaucong2020 (HDND) (2).xlsx
   PhanboBVRung2019 (1).xls
TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
4
Số: 3518/TTr-UBND
   T11. Bieu kem theo To trinh (18.11.19) (2).xlsx
TỜ TRÌNH Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2019 và năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 3521 /TTr -UBND
   Bieu to trinh.xls
TỜ TRÌNH Về việc Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị; giao số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020 Download
6
Số: 3522 /TTr -UBND
   Bieu to trinh.xls
TỜ TRÌNH Về việc Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2020 Download
7
Số: 3528 /TTr-UBND
   Danh sach kem TT của UBND tinh.doc
TỜ TRÌNH Về việc sáp nhập, đổi tên bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường nhé và Điện Biên Download
8
Số: 3525 /TTr-UBND
   2. Biểu danh mục UBND tỉnh.xls
TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
Số: 352 /TTr-UBND
   2. Biểu danh mục UBND tỉnh.xls
   PHỤ LỤC 1-BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ.xls
   PHỤ LỤC 2-BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN.xls
   PHỤ LỤC 3-BẢNG GIÁ NÔNG NGHIỆP.xls
   Phụ lục 4. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC.doc
   Phụ lục 4. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KHÁC.doc
   BCTM (Kèm theo ttr SANG HĐND) 2019.doc
TỜ TRÌNH Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Download
10
Số: 3526 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
Số: 3520 /TTr -UBND
TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
Số: 3519 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 382/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat Download
13
Số: 3529 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download