Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->UBND tỉnh - Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
1943/TTr-UBND
Tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
1939/TTr-UBND
Tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
1896/TTr-UBND
Tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên . Download
4
1870/TTr-UBND
Ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
1969/TTr-UBND
Tờ trình: Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2022 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
1988/TTr-UBND
Tờ trình: Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên Download
7
1999/TTr-UBND
Tờ trình: Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Download
8
1995/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã Mường Lay Download
9
2007/TTr-UBND
Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh Điện Biên Download
10
2008/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ( cập nhật lại giúp số 2000 thành 2008 Download
11
2010/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị Quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
2003/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2045 Download
13
2009/TTr-UBND
Tờ trình Đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
14
2025/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 03 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế thuộc lĩnh vực y tế Download
15
1977/TTr-UBND
Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 389/2015/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
16
1990/TTr-UBND
Tờ Trình ban hành Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
17
1987/TTr-UBND
Tờ trình: Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
18
1989/TTr-UBND
Tờ trình: Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030 Download
19
2024/TTr-UBND
Tờ trình đề nghị Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tỉnh Điện Biên Download