Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 80/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019" (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội). Download
2
Số: 81/BC-VHXH
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2018; Chương trình hoạt động năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Download
3
Số: 74/BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Download
4
Số: 75/BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ; dự án Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng suối Nậm Pồ và san ủi mặt băng khu trung tâm huyện Nậm Pồ Download
5
Số: 79/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 78/BC-VHXH
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download