Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
3445/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Bãi bỏ Nghị quyết số 343/2014/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành mức hỗ trợ để thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
3447/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc thông qua dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Download
3
Số: 3528 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH V/v ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
3446/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và dự án Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng trung tâm huyện Nậm Pồ Download
5
Số: 3497/TTr-UBND
   Bieu dieu chinh KH 2018 (UBND).xls
TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn Chương trình MTQG năm 2018 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018), tỉnh Điện Biên Download
6
3524/TTr -UBND
   TT UBND - HDND.xls
TỜ TRÌNH Về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; giao số lượng người làm việc cho các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2019 Download
7
Số: 3521/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 3498/TTr -UBND
TỜ TRÌNH Về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
Số: 3499/TTr -UBND
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
Số: 3522 /TTr-UBND
   30. Bieu kem theo To trinh.xls
TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận Danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Hủy bỏ danh mục dự án đã được chấp thuận, thông qua nhưng chưa triển khai thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất Download