Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 107/BC - HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 106/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2020-2022; Dự thảo nghị quyết về dự toán và phân bổ NSĐP năm 2020 Download
3
Số: 105 /BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 Download
4
Số: 108 /BC-HĐND
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 100/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Download
6
Số: 101/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
7
Số: 102/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2019 và năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 104/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Download
9
Số: 103/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
Số: 109/BC-KTNS
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
Số: 99/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ Download