Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
42/BC-VHXH
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Download
2
35/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
36/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết “Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên” Download
4
37/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết “Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021” Download
5
38/BC-VHXH
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc “Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên” Download
6
40/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định về cấp phát miễn phí Báo Điện Biên Phủ cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam Download
7
41/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ Download
8
39/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020" (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội). Download