Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 350/BC -UBND
   Bieu chi tiet QTND 2017.xls
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 Download
2
Số: 358/BC-UBND
   21-11 Chi tieu tong hop BC giua ky.xls
BÁO CÁO Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 356/BC-UBND
BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2018; phương hướng, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2019 Download
4
Số: 358/BC-UBND
   B.c VonNSDPKH 2019 (ngay 18.11).xlsx
   BieuI.GiuakyTrH2016-2020 (Th11).xls
   BieuII.GiuaKyvonTPCP GD2017-2020.xlsx
   BieuII.GiuaKyvonTPCP GD2017-2020.xlsx
   DcCTMT2016-2020.xls
   DcCTMTQG GD2016-2020.xls
   DieuchinhvonNSDP 2016-2020 va10%DP (gui UBND).xls
   KHVondaucong2019.xlsx
   THnguonvon2016-2020 (gui UBND 24.11).xls
BÁO CÁO Đánh giá giữa kỳ và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 359/BC-UBND
   28-11.Bieu CTTH2019.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, tỉnh Điện Biên. Download
6
Số: 251/BC-UBND
   Bieu BC tai chinh 3 nam.xls
BÁO CÁO Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2019 – 2021 Download
7
344 /BC-UBND
   Tong hop noi dung thong nhat voi TT HDND tinh sau ky hop thu 8 HDND tinh đến nay.xls
BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XIV đến nay Download
8
341/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 Download
9
345/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Download
10
342/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Download
11
206/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 Download
12
Số: 361/BC-UBND
   Bieu BC thu chi 2019 - sau khi có qđ thủ tướng.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2018 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2019 Download