Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tại liệu kỳ họp thứ 4-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 38/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2017 Download
2
Số: 39/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát tình hình thực hiện đầu tư và hiệu quả sau đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 Download
3
Số: 40/NQ- HĐND
NGHỊ QUYẾT Thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay” Download
4
Số: 41/NQ- HĐND
NGHỊ QUYẾT Thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016 và năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” Download
5
¬Số: 42 /NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) Download
6
Số: 52 /NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 Download
7
Số: 53/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 54/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017, tỉnh Điện Biên Download
9
Số: 45/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 Download
10
Số:48/2016/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định chế độ, chính sách, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên Download
11
Số: 49/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030” Download
12
Số: 51/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Đề án đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Điện Biên tại các tỉnh Bắc Thái Lan, giai đoạn 2016-2025 Download
13
Số: 33/2016/NQ-HĐND
   QUY CHẾ HĐND TỈNH.doc
NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
14
Số: 46/NQ-HĐND
   PHỤ LỤC Kèm theo NQ Tài nguyên nước (1).doc
NGHỊ QUYẾT Thông qua “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” Download
15
Số: 47/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến 2030 Download
16
Số: 44/NQ-HĐND
   Bieu kem theo Nghi quyet dat.xls
NGHỊ QUYẾT Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
17
Số: 43 /NQ- HĐND
NGHỊ QUYẾT Về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 Download
18
Số: 34 /2016/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 Download
19
Số: 35/2016/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 Download
20
Số: 36 /2016/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017 Download
21
Số: 37/NQ-HĐND
   Bieu NQ HDND tinh.xls
NGHỊ QUYẾT Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 Download
22
Số: 50/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 Download