Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số 26/2020/NQ-HĐND
   1. Biểu kèm theo NQ Điều chỉnh vốn ĐTC.xls
Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên Download
2
27/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết ban hành Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
176/NQ-HĐND
Nghi quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download