Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Tài liệu của TT HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh-->Báo cáo-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
23/BC-KTNS
BÁO CÁO phối hợp Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên gắn với trụ sở làm việc của Hội Cựu chiến binh tỉnh Download
2
24/BC-KTNS
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
22/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua nhu cầu và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Điện Biên Download
4
21/BC-KTNS
Báo cáo phối hợp Thẩm tra dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
5
29/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các tòa nhà trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh Download
6
30/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các tòa nhà trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Download
7
31/BC-KTNS
BÁO CÁO TÓM TẮT THẨM TRA Các Dự thảo Nghị quyết về Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B Download
8
27/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu, điểm tái định cư Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh Điện Biên Download
9
26/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội thị khu vực Trung tâm chính trị hành chính Download
10
25/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 Download
11
28/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 Download