Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
39/BC-BPC
Báo cáo: Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022 Download
2
38/BC-BPC
Báo cáo: Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 Download
3
40/BC-BPC
Báo cáo: Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 Download
4
41/BC-BPC
Báo cáo: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
42/BC-BPC
Báo cáo: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên Download
6
43/BC-BPC
Báo cáo: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Download
7
45/BC-BPC
Báo cáo: thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định cơ chế lồng ghép vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Download
8
46/BC-BPC
BÁO CÁO: Phối hợp thẩm tra Dự thảo NQ thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Download
9
47/BC-BPC
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
49/BC-BPC
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 Download
11
50/BC-BPC
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
12
51/BC-BPC
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2024 Download
13
52/BC-BPC
BÁO CÁO: Phối hợp thẩm tra Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 Download
14
53/BC-BPC
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
15
54/BC-BPC
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
16
55/BC-BPC
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cụ thể mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
17
56/BC-BPC
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
18
44/BC-BPC
Báo cáo: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Download
19
48/BC-BPC
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 389/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download