Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 16-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 401/NQ- HĐND
NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 Download
2
Số: 402/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 Download
3
Số: 403/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 Download
4
Số: 392/2015/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 Download
5
Số: 391/2015/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 Download
6
Số: 398/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 để thành lập trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Download
7
Số: 400/2015/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 Download
8
Số: 397/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc chia tách, thành lập bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
Số: 399/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên (nhiệm kỳ 2011 - 2016) Download
10
Số: 396/2015/NQ-HĐND
   7.1Phu luc kem theo NQ mức chi.doc
NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân; công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
Số: 395/NQ-HĐND
   Danh muc 2016 tinh Dien Bien.xls
NGHỊ QUYẾT Chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
Số: 394/2015/NQ-HĐND
   Bieu1,2,3 NQHD 2015 (in).xls
NGHỊ QUYẾT Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2016 Download
13
Số: 393/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 Download
14
Số: 394/2015/NQ-HĐND
   Bieu1,2,3 NQHD 2015 (in).xls
NGHỊ QUYẾT Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2016 Download