Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tại liệu kỳ họp thứ 4-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 88/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Điện Biên; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Điện Biên kèm theo Tờ trình số 3649/TTr-UBND ngày 24/11/2016 của UBND Download
2
Số: 84 /BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017 và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017 Download
3
Số: 86/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và dự thảo Nghị quyết Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 kèm theo Tờ trình số 3712/TTr-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Download
4
Số: 87/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020 và dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 3747/TTr-UBND ngày 2 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên Download
5
Số: 89/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 Download
6
Số: 91/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2016 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2017; dự thảo nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán 2017 Download
7
Số: 92/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành "Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn địnhngân sách 2017 - 2020" Kèm theo Tờ trình số: 3711/TTr-UBND ngày 30/11/2016, của UBND tỉnh Download
8
Số: 90 /BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo "Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017"; Dự thảo "Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 Download
9
Số: 85/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Nội dung phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, vốn TPCP năm 2017 tỉnh Điện Biên và dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 3746/TTr-UBND ngày 2 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Download