Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 9-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
15/2022//NQ-HĐND
Nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 của Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
2
16/2022//NQ-HĐND
Nghị quyết: Quy định về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
17/2022//NQ-HĐND
Nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Download
4
115/NQ-HĐND
Nghị quyết:Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà khách tỉnh Điện Biên Download
5
116/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ Download
6
117/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 Download
7
118/NQ-HĐND
Nghị quyết: Thông qua Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2025 Download
8
119/NQ-HĐND
Nghị quyết: Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố năm học 2022-2023 Download
9
120/NQ-HĐND
Nghị quyết: V.v bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Download