Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 3 -->Báo cáo thẩm tra
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 22/BC-BPC
BÁO CÁO THẨM TRA Nội dung Chương trình và Dự thảo Nghị quyết Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020 Download
2
Số: 27/BC-BDT
BÁO CÁO THẨM TRA Nội dung Đề án và dự thảo nghị quyết "Về việc thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" Download
3
Số: 26/BC-BDT
BÁO CÁO THẨM TRA Nội dung Chương trình và Dự thảo Nghị quyết "Về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2020" Download
4
Số: 40/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Đề án và dự thảo nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020 Download
5
Số: 39/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
Số: 38/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Chương trình và dự thảo nghị quyết thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download
7
Số: 50/BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 2020 Download
8
Số: 48 /BC - HĐND
BÁO CÁO THẨM TRA Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 Download
9
Số: 49 /BC-HĐND
BÁO CÁO THẨM TRATờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Download